Actor Late Chittoor Nagaiah in the protagonist role of the 1947 Telugu film yOgi vEmana

Actor Late Chittoor Nagaiah in the protagonist role of the 1947 Telugu film yOgi vEmana

Tuesday, June 09, 2015

019 If you slow down, the whole Universe stops! आप रुके, सर्व जगत रुकेगा ! మీరు ఆగితే సర్వ జగత్తూ స్థాణువవుతుంది !


 Here is a verse of Yogi Poet vEmana:

Telugu script:
నీవు నిలిచియుండు నిఖిలంబు నిలువదు
నిలిచియుండు నెండు నీరువలెను
నీవు నిశ్చయంబు నిఖిలంబు మాయయౌ
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! 

నీవు ఏమాత్రం  మందగించినా, సర్వ విశ్వము నిలబడలేదు.  అది ఎండి పోయిన చెరువు నీళ్ళలాగా అయిపోతుంది.  నీవు సత్యము.  మిగిలిన వన్నీ మాయలు.  ఓ వేమా, విను.  వేమన మహాకవి పద్యాలు చాలా లోతుగా ఉండి, వేదాంత సందేశాలతో నిండి ఉంటాయి.  కొన్ని ఎంతో ఎన్నో రోజులు మధన పడితే తప్ప అర్ధం కావు.

Roman Script: 

nIvu nilici yunDu nikhilambu niluvadu
nilici yunDu enDu nIru valenu
nIvu niScayambu nikhilambu mAyayau
viSvadAbhi rAma vinura vEma.

English Gist: 
If you stop to function or come to a stand-still, the Universe will not survive.   It becomes like a water in a dried lake.  You are definite, certain and real.  All else is illusion. 

The poet is addressing to himself.  The last line (fourth line) of the verse 'viSvadAbhi rAma vinura vEma' is called makuTam (crown), the same line is used in the entire Satakam (100 verses).  Note:  Verses which are attributed to Poet Philosopher vEmana are more than 5,000.  A significant number of the verses have great philosophical depth.  This blogger has a limited understanding of some of these verses of deep meaning.

Most common meter used by Vemana, is "ATa veladi".   Another meter used by Vemana is "kandam".   Both the meters have four lines.  ATaveladi verses outnumber kandam verses.

Though both "kandam" and  "ATaveladi" contain four lines each, kandam follows "prAsa" system i.e. the second letter in each line will have the same consonants, while its vowel-component may vary.

dEvanAgari Script:
नीवु निलिचि युंडु निखिलंबु निलुवदु
निलचि युंडु ऎंडु नीरु वलॆनु
नीव निश्चयंबु निखिलंबु माययौ
विश्वदाभि राम विनुर वेम.

नीवु निलिचि युंडु निखिलंबु निलुवदु --अगर आप स्थगित हो जाय, सर्व जगत नहीं रह सकेगी। 
निलचि युंडु ऎंडु नीरु वलॆनु-- वह बनेगी एक सुखी हुई सर के तरह।
आप निश्चय है।  अन्य सर्व माया है।
विश्वदाभि राम विनुर वेम - महाकवी वेमना अपने को ही संबोध कर रहा था।

महाकवी वेमना के पद्य बहुत वेदांतिक गहराई से भरे हुए रहते हैं।  उनके पद्य संख्य ५,००० से अधिक लभ्य है।

Friday, May 02, 2014

018 Comparison of Priests and outcastes जिस पंडे पूजारी यज्ञ के नाम पर हिंसा करते थे, उन से उन दिनों के चंडाल जन उत्तम थे యజ్ఞాల పేరుతో హింస చేసే పూజారుల కన్నా నాటి చండాల జనులే మేలుTopics discussed: Priests, Outcastes, Sacrifices, Slaughter, Tanners


Vemana was very clear in his denouncing the slaughter which took place during animal-sacrifices to please Gods. These sacrifices were called yagnams and yAgams.

In the following verse poet Vemana compared and contrasted the Priests who caused slaughter of sacrificial animals, with the village outcastes of those days who survived by eating meat of dead animals and eked out their livelihood by tanning leather and making footwear from such leather. He declared that outcastes were better than the Brahmin-priests.

హింసఁ జేయకుండుటే ముఖ్య ధర్మంబు
ఆనక హింసచేసి రవనిసురులు
చావుపశువుఁ దినెడు చండాలుఁడే మేలు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

VERSE IN ENGLISH SCRIPT


himsa cEyakumDuTE mukhya dharmambu
Anaka himsa cEsir avani surulu
cAvu paSuvu tineDu camDAluDE mElu
viSvad abhi rAma vinura vEma.

HINDI DEVANAGARI SCRIPT


हिंस चेयकुंडुटे मुख्य धर्मंबु
आनक हिंस चेसिर अवनि सुरुलु
चावु पशुवु तिनॆडु चंडालुडे मेलु
विश्वद अभिराम विनुर वेम ।

GIST IN THREE LANGUAGES


ENGLISH: Non-violence is the chief duty and ethic. Nevertheless, priests (avani surulu = Gods on this earth) did violence. An outcaste who eats dead animal is better than the so called demy-Gods on Earth.

Additional information:  In the pre-Gautama-Buddha India, priests headed sacrificial worships of Aryans, which involved animal sacrifices.  The poet was denouncing the priests , because they indulged in cruelty and violence in the name of the worship of the Almighty.Telugu language: అహింసయే పరమ ధర్మము. అయినా భూసురులు (బ్రాహ్మణులు) హింసను చేశారు. వారి కన్నా చండాలురే మేలు కదా.

Hindi language: अहिंसा परम धर्म होता है। परन्तु, अवनी सुर् किये हिंसा. उन से मृत पशु को खाने वाले चंडाल उत्तम होते हैं ।

Thursday, October 17, 2013

#017 Counsellors must know methods and contextsTelugu language script & gist:

చంద మెరిగి మాట చక్కగా చెప్పిన
ఎవ్వడైన మాట మరికేల పలుకు
చంద మెరింగి యుండు సందర్భ మెరుగుమీ
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ.

చెప్పాల్సిన పధ్ధతిలో చెప్తే  ఎవరైనా ఎదురు మాట చెప్పరు.  సందర్భం తెలుసుకుని మాట్లాడాలి.  పధ్ధతులను పాటించాలి.

ENGLISH Script &  GIST

candam erigi mATa cakkagA ceppina
evvaDaina mATa mArikEla paluku
canda meringi yunDu sandarbha merugumI
viSvada abhirAma vinura vEma.

When a person, knowing the moods and modes of the listener, gives advice in an appropriate manner, the counselled person will not say 'no'.

The poet is advising counsellors to know the correct methods and the correct contexts (of place, time, audience, occasion etc.), before rendering advice.


candam erigi mATa cakkagA ceppina
evvaDaina mATa mArikEla paluku
canda meringi yunDu sandarbha merugumI
viSvada abhirAma vinura vEma.

India's National Language Hindi, in dEv nAgari script
चंद मॆरिगि माट चक्कगा चॆप्पिना
ऎव्वडैन माट मरिकेल पलुकु
चंद मॆरिगि युंडु , संदर्भ मॆरुगुमी
विश्वदाभि राम विनुर वेमा।

चंदम - पध्धती, रीति.  संदर्भं - समय, अवसर, परिस्थिति.
किसी व्यक्ती को सही संदर्भ में, सही पध्धती में सूचना दिये तो, वह तुरंत विश्वास करेगा, काम करेगा, विरुध्ध बात नहीं करेगा।  इसीलिये, ओ वेमा, संदर्भ सीख लो, रीती सीख लो।

Wednesday, October 16, 2013

#016 Delusion created illusions for this deceptive life

sutulu satulu mAya , sukha duhkhamulu mAya,
samskriti yunu mAya , jAli mAya ,
mAya bratukuna kanni mAya kalpincerA
viSvada abhirAma vinura vEma.

English Gist

Sons (Better usage: children which includes daughters), and wives (Better usage spouses which term includes husbands also) are all delusions and illusions. Comforts and rigours are all delusions and illusions. Culture is also a delusion and illusion. Compassions and sympathies are delusions and illusions. Delusion has created all types of illusions for this life.

Translator's note.

I have used the words delusion and illusion as near synonyms, though there may be a subtle difference between the two. The Indian word 'mAya' encompasses both delusions and illusions.

ybrao a donkey's personal feeling
Hollywood actresses and actors who frequently face the problem of unfaithful spouses, gfs/bfs, better understand this perception of vEmana. Celebrities like Danny Cipriani and Kelly Brook may have to read this. Awareness of true nature of this jagat (lives which sprout and die) may not re-fix broken lives and relationships, but will heal hurt and suffering hearts.

Tuesday, October 15, 2013

#015 vEmana's criticism of idol worship

hridayamandu SivuDu kuduruga numDamga
Silala mokku TEla jIvulAra!
hridaya mande kAni Silalandu lEDayA
viSvada abhirAma vinura vEma.
English Gist
O living beings! (Oh men!), why do you kneel before stones, when the God is well-settled in your heart? God lives in hearts and not in stones.


ybrao a donkey's observations
The three sacred scriptures of Hinduism i.e. vAlmiki rAmAyana, vyAsa mahAbhArata (includes bhagavad gita), and mahAbhAgavata , do not mention anything about idol worship. Ancient worship methods pivoted around fire (hOma gunDam).
Hinduism seems to have borrowed idol worship from buddhism.
vEmana lived between 15th and 17th Centuries C.E. Muslim invaders were plundering South India at that time. Idol worship might have reached its peak, because there was a strong need for a savior.
vEmana was apparently not against idol worship per se. his oppositon was against ostentatious worships witout purity of hearts.
The following verse of his, demonstrates his mind.
Atma Suddhi lEni AcAra madi yEla,
bhAnDa Suddhi lEni pAka mEla,
citta Suddhi lEni Siva pUja lElarA
viSvada abhirAma vinura vEma.

Approximate English gist:
What for is the custom (rituals) without purity of soul?
What for is the recipe cooked in an unclean vessel?
What purpose will Shiva worships serve without purity of mind and intellect?

India's National language Hindi in dEvanAgari Script
आत्म शुध्धि लेनि आचार मदि येल
भांड शुध्धि लेनि पाक मेल
चित्त शुध्धि लेनि शिव पूज लेलरा
विश्व दाभि राम विनुर वेम(मा).

आत्म शुध्धि के बिना, सिर्फ पारंपरिक और संप्रादयों पध्धतियों को पालन करने से फायिदा नहीं रहेगा।  गंदे पात्र में पकाया हुआ रसोई क्यों।   अंतरंग शुध्धि के बिना शिव पूजा क्यों।  वॆ निष्फल ही होगे।

Sunday, October 13, 2013

#014 Younger brothers of idiots


hEmamu kalavADu kAmuDau sOmudau
dinakaruDagu vAdu tEjamandu
vitta hInuDaina verrula tammuDau
viSvada abhirAma vinura vEma.

Gist
Persons with gold become cupids. People compare them to Moon (Moon is a personification for cuteness, in India). They become Suns and get great glories (Sun is a personification for great effulgence). Persons without money become younger brothers of idiots.

Notes
I have used plural pronouns and verb forms to avoid gender discrimination which result from use of 'his, him'. The poet used masculine singular pronouns and verb forms as was the universal custom of those days to represent a person of human species.
Though this poem was said between 15th and 17th Centuries C.E., no wonder, its theme will have greater relevance today, rather than those centuries.

Saturday, October 12, 2013

#013 Disregarding advice given by persons entitled to render it

Roman Script
tagadu tagadaTamcu @ tagu vAru ceppina
vinani vADu ceDunu @ konaku nijamu
munulu ceppu dharma @ mula mIra nimterA
viSvadAbhirAma vinura vEma.
telugu script
తగదు తగటదంచు @ తగు వారు చెప్పిన
వినని వాడు చెడును @ కొనకు నిజము
మునులు చెప్పు ధర్మ @ ముల మీర నింతెరా
విశ్వదాభిరామ @ వినుర వేమ.
gist in Roman script
A person who overlooks the advice rendered by befitting persons, will become a dud finally. The same principle will apply to violations of axiomatic advices of ethics, given by sages.

gist in telugu script
వద్దు వద్దని అర్హులైన వారు చెప్పినపుడు విననివాడు చివరికి చెడిపోతాడు. ఇది నిజం. మునులు చెప్పే ధర్మాలను మీరినప్పుడు కూడా ఇలానే అవుతుంది.

Example in Roman Script
The best example we can get for this type of behavior is, the behavior of suyOdhana in the Epic mahAbhArata.
Grand Shire bhIshma advised him to go for peace. Teacher drONa advised him. Sages nArada and kaNva advised him. He did not heed to anybody. Finally, he had his thighs broken in a club-fight with bhIma.

Example in telugu script ఉదాహరణ, తెలుగు లిపిలో. మహాభారతంలో సుయోధనుడి ప్రవర్తన . భీష్మ పితామహుడు శాంతి చేసుకోమని చెప్పాడు. ఆచార్యుడు ద్రోణుడు చెప్పాడు. మునులు కణ్వుడు, నారదుడు చెప్పారు. దుర్యోధనుడు ఎవరి మాటా వినలేదు. చివరికి భీముడితో గదా యుధ్ధంలో తొడలు విరిగాయి.

Thursday, October 10, 2013

#012 Butter floating on buttermilk or dew-drop floating on lotus leaf

Roman script:
takramutO udbhavamai
takrammuna tElu venna | tarabaDi samsA
rakramamuna puTTiyu ghana
cakramu gurtimpa nagunu | caturata vEmA.

telugu script:
తక్రముతో ఉద్భవమై
తక్రమున తేలు వెన్న తరబడి సంసా
రక్రమమున పుట్టియు ఘన
చక్రము గుర్తింప నగును చతురత వేమా.

English gist:
Butter and buttermilk evolve themselves simultaneously from curd. Butter floats in buttermilk. Persons and families are born from domestic cycles (of bliss and strife). Persons should, like butter should float in the domestic cycles and should not get drowned in them. The central idea here is people should not get lost in domestic joys and sorrows.
ybrao a donkey's additional comment:
This verse is similar to what is taught in the philosophical work, bhagavadgita.

0510 Persons linked to God, are like dew on lotus leaves. Sins of their actions do not fasten to them. ↭↭ brahmaNi AdhAya karmANi § samgam tyaktvA karOti yah ☀ lipyatE na sa pApEna § padmapatram iva ambhasA.


telugu script: బ్రహ్మాణి ఆధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యహ
లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రం ఇవ అంభసహ.
భగవంతుడితో కాడి జోడి అయిన వాళ్ళు (యోగులు) బంధాలు లేకుండా తమ కర్తవ్యములు నిర్వర్తిస్తారు. తామరాకుపై నీటిబొట్టు లాగా ఉంటారు. వారికి ఏ పాపములు అంటవు.

Conclusion:
We should live like butter floating in buttermilk or, dew-drop not sticking to the lotus leaf.

Monday, April 30, 2012

011 Arrival of rain and departure of Life

vAna rAkaDayu prANambu pOkaDa
kAnabaDa denta ghanuna kaina
kAnabaDina mIda kali yeTlu naDacurA
viSvadAbhi rAma vinura vEma.ENGLISH GIST
Nobody knows the exact time of arrival of rain on a particular day.
Nobody can foresee when Life goes out of a person's body.
The poet questions: How does the 'evil era' run, if people can foresee thngs?
The last line repeats in every verse of the vEmana Satakam. It is called 'makuTam' (crown). The poet addresses himself in the last line.


The word 'kali' used in the third line, refers to the last of the four eras in the Hindu mythology.

'Righteousness' is the object of comparison in the four ages or eras. It is in the form of a cow or a bull.

Age or Era 1, called 'krita yuga'. Righteousness walks with its four legs firmly stabilised on the Earth.

Age or Era 2, called 'trEtA yuga'. Righteousness loses one leg. It limps with three legs. vAlmiki rAmAyaNa was supposed to have taken place during this age.

Age or Era 3, called 'dvApara yuga'. Righteousness loses two legs. It further limps only on two legs. vyAsa's mahAbhArata was believed to have taken place during this period.

Age or Era 4, called 'kali yuga'. Righteousness will have only one leg. Three legs were lost. Anybody can imagine, how this world is pulling along.


ybrem 2
Meteorological Experts with satellite data, can now predict, with a reasonable degree of accuracy, the arrival of monsoons and rains.

Even death can be predicted, to some extent.

This verse was of the 15th Century A.D. We have to keep the level of technology prevailing at that time.

Friday, January 20, 2012

010 A swine can appreciate only mud


Ogu nOgu meccu onaranga nagnAni
bhAvamicci meccu parama lubdhu
pandi burada meccu pannIru meccunA
viSvadAbhirAma vinura vEma.


ENGLISH GIST
A wicked person appreciates another wicked person. An ignoramus heartily appreciates a great miser. A swine can appreciate only mud. It cannot appreciate rose water or scent.


ybREMs:
The figure of speech used here is called 'ardhAntar nyAsamu'. We do not, as far as I know, have this figure of speech in English language. Readers may, please, correct me.

There are two ways in which ardhAntara nyAsam can work.
1. The writer makes a general statement and then bolsters it with a specific example. The general statement here is the nature of a fool. The supporting example is the swine which relishes mud and which cannot enjoy rosewater.

2. The writer gives an example first. Then, he deduces a conclusion from the example.e.g. verse:

magani kAlamandu maguva kashTincina
sutula kAlamandu sukhamu nandu;
kalimi lEmi renDu kalaventa vArikI,
viSvadAbhirAma vinura vEma.

ENGLISH GIST
A woman who undergoes hardships when her husband was alive, may lead a happy life under the protection of her sons.

Whatever be the status of a person, he-she may undergo abundance and deprivation, prosperity and poverty. (kalimi=plenty. lEmi= prosperity).


ybREMS:
Here, the poet has given the example first. Then, he makes a deduction that wealth and penury are inevitable for everybody. This is also ardhAntara nyAsam, figure of speech.

009 Importance of food as charity


anna miDuTa kanna adhika dAnambula
nenni cEya nEmi enna bOru
annamenna jIvanAdhAra magunayA
viSvadAbhirAma vinura vEma.


ENGLISH GIST
When a person gives away many charities, without giving free food to the hungry, nobody is going to count. Food, in comparison, is the pre-requisite for survival. (It must rank first.)


ybREMs:
*Bill Gates must read this. He was campaigning, impressing on the world's billionaires to give away large amounts as charity.

*We have a story in AsvamEtha Parva of Mahabharata. A hungry family of four were about to eat some pan cakes made after several days of starvation. A guest appeared at the same moment and sought food. One by one, all the family members gave away their food to satiate the guest's hunger. After testing them, the guest disappeared. The family died out of hunger. A mongoose which accidentally came into contact with the remnants of the powdered barley used for making the cake, got its head turned into gold. There was no barley flour left to convert remaining body of the mongoose into gold. The mongoose went on visiting the sacrifices conducted by kings, to get itself into touch with the sacrificial offerings and get its skin converted into gold. The conversion did not happen. The mongoose visited Yudhishthira's horse sacrificial venue, with a hope that Yudhishthira's sacrifice will match the sacrifice of the hungry family. The mongoose again failed.

008 Simile of knowledge to a glass chimney


gAju kuppe lOna kadalaka dIpamam
deTTulunDu gnAna maTTuLundu
telisinaTTi vAri dEhambu landuna
viSvadAbhirAma vinura vEma.


English Gist
Knowledge resides in the bodies of knowledgeable persons safely and without flickering. It is like light shining within the glass chimney of a lamp.


ybREMs: The Poet Vemana's verses, their number is undetermined and undeterminable. Brown's collection itself had around 2,500 verses, many of which have deep philosophical meaning and are incomprehensible for illiterates and semi-literates.

There are hundreds of verses in public circulation, which did not appear in Brown's collection. "ATa veladi" being an easy meter to write poetry, later-day enthusiasts might have added many verses, using their own creativity. It is now difficult to distinguish between the original verse of Vemana and the creative work of common folks. We have to attach greater importance to the meaning rather than the originality or subsequent addition of the verse.

Sunday, December 13, 2009

#007 VEMANA- WHETHER AN EXTROVERT OR AN INTROVERT?

It is difficult to say whether Vemana was an extrovert or an

introvert.

Vemana, was definitely, an extrovert in his youth and pre-self-realisation stage.

Vemana, stopped socializing in the post-self-realisation stage i.e. the liberated later part of his life.

There is no record of his visiting the Capital of the Reddy Kingdom and meeting kings like Karpura Vasanta Rayalu or Peda Komati Vema Reddy. He must have been aware of the marriage and maternity taxes which were collected by the Reddy Kings and their luxuries, because his elder brother was a feudal lord.

The gems of his wisdom were, apparently, the effervescences from his emotions, recollected in tranquility, when he sat under trees, semi-naked. It is difficult to say whether he was aware of what had been happening, in the village or the kingdom. The rural scenario of India, the Andhra Pradesh, was nearly static intra-village-event-wise and fully gyrating and tumultuous
outside historically. The kingdoms of Deccan of those days were exposed to Islamic invasions and plundering by marauders. The rural societies were locked from inside in terms of production of goods and services, and the caste system. Vemana's observations of the society, may therefore, have many contours of possibilities of stagnation. Traces of these, we can find in some of his 2000+ verses.

WAS VEMANA, A TRULY SELF-REALISED SOUL?

This is a difficult question. Remaining unaffected by what is happening outside (withdrawal) and reflecting the environment at the same time, is a symptom of consciousness.

Realisation has two stages, in my opinion. The first stage is: knowing the truth about oneself, the world, and the relationship between self and the world. The second stage is: implementing the ideas and knowledge in one's own inner life and the relations with the society. For the secluded man, where is the relationship with the society?

SOME BELIEFS ABOUT vEmana
his faeces and urine turning into gold.

when he urinated on a coin, it turned into gold.

he cultivated water melons. they turned into gold.

he cured his sister`s snake bite, by scratching on her breast.

he used to open his stomach and look at guts and intestines. he used to wash them inside while bathing.

he died when hit by a lightning while ploughing his field. Came alive after seven days (resurrection comparable to Jesus Christ).

ybrao a donkey`s view
Attributing miracles to god-persons is a universal practice. We need not give credence to such chronicles. It will be suffice, if we can absorb the ethical teachings of vEmana, to the extent they help us in this bizarre 21st Century world of Capitalist Market Economy and fake neo-liberalism.

Friday, October 23, 2009

#006 HOW to DISTINGUISH PEOPLE?

The poet Vemana wrote nearly 2000 verses. Many of these verses have become obscure. C.P. Brown, a British Official of the 19th Century deserves credit for bringing out nearly 2000 verses and publishing them.

A 's`atakam' means 100 verses. Teachers all over Andhra Pradesh used to teach the Vemana Satakam to primary school children upto 2000 A.D. The A.P. Government text books, schools and Private schools in Andhra Pradesh do not give any importance to Vemana Satakam.

One very popular verse escaped my attention while preparing the post #000 full text Roman Text at this blog. I quote and discuss it here:-

Uppu Kappurambu okka poolika nund`u
Chuud`a chuud`a ruchula jaad`a veeru
Purushulandu pun`ya purushulu veerayaa
Vis`vadaabhi Raama Vinura Veema!

GIST
Salt and camphor look alike. Their tastes differ, when we observe. Virtuous men stand out among men. (Men and virtuous men look alike. But, their characteristics differ. We have to carefully distinguish and discriminate).

MY COMMENTS
The 44 American Presidents belong to the same class of Presidents of America. They have some common traits which enable them to succeed in getting elevated as Presidents. Nevertheless, all the men need not be truly virtuous or equally virtuous. They may be totally divergent. We can see such divergence between Theodore Roosevelt and Franklin Roosevilt. We can see the variance between Abraham Lincoln and Ronald Reagan or George Bush. Will Barrack Obama be like salt or camphor? Time will decide this. Besides, there can never be a perfect white #ffffff or black #000000 among humans. Everybody is a shade of gray.

Understanding human mind, hence, is somewhat complex. We can grasp the depth of Vemana's insight.

Monday, July 14, 2008

#005, No use of fasting

Kuud`u pet`t`akunna praan`amulu
bhakshan`amu seeyu kukshi malamu
kuud`u viid`i malamu koniyunna muktud`ee?
Vis`avadaabhiraama vinura Veema!


GIST
NO USE OF FASTING
When we fast, the body uses its inner fluids and fats to survive. The poet considers these as body impurities. Hence a fasting person feeds on his own impurities. Thus, a person who abstains from food and consumes impurities, how does he get liberation?

Friday, July 11, 2008

#004, WASHING BODIES

Kuud`u pet`t`akunna praan`amulu
bhakshan`amu seeyu kukshi malamu
kuud`u viid`i malamu koniyunna muktud`ee?
Vis`avadaabhiraama vinura Veema!


ENGLISH GIST
Every day humans wash their bodies with water and explore all parts. They give it good food. They adorn it with good clothes. On this earth, for the sake of this body, humans what travails do the people undertake?

#003, Three sins in human life

Tallik eduru konut`a Tamd`rik eduru konut`a
Annak eduru konut`a Anaga muud`u
Paatakamulan erigi Vartimpagaa vale
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


ENGLISH GIST
Disobeying mother, father, elder brother – all these three sins are to be understood. One must behave knowing these.BLOGGER'S VIEWS

*One of the best verses of Vemana.

Monday, August 13, 2007

002, IMPRESSIVE STORY BEHIND VEMANA'S RENUNCIATION

There is a very impressive story in circulation on how Vemana renounced his worldly life and became an ascetic, sceptic and saintly person.

Vemana was an younger brother of ruler of a small place. He used to respect his elder brother's wife well.

Vemana's early life was pleasure-seeking. He used to live a number of days in the house of a prostitute. He used to give her gold, money, lands and satisfy her in many ways.

One day, when Vemana was in a jolly mode, the prostitute asked him for a gift. She asked him to present the nose-ornament worn by his sister-in-law. It was a small gold piece with a stone embedded in it.

Vemana went to his brother's house and asked his sister-in-law for the nasal ornament revealing for what purpose it was required. His sister-in-law agreed to give it to him on one condition. She would hold the ornament in her hand. She will be bending fully naked. Vemana had to look his sister-in-law from behind, and collect the ornament by sending his hands through her two legs.

He agreed for it. When he saw his sister-in-law's naked body, he saw her anus. He realised that human body was nothing but a storehouse of faecus and urine. His realisation was sudden and permanent.

He abandoned the ornament, prostitute, brother, sister-in-law and became a recluse. Gradually, wisdom donned on him. He used to sit under a tree nearly naked unmindful of what people say about him. During the period he said thousands of verses in Telugu language in meters called Aat`a Veladi and Kandam. They have a reprive called "Vemaa! (Oh Veema! i.e. his name)" or "Visvada abhi raama Vinura Veema! (Oh wise Vema listen!).

THIS WRITER'S ANALYSES OF THE ABOVE STORY:

1. We may or may not believe the above story. We have a choice. Any choice is OK.

2. People can get realisation and renunciation in two ways.

a) Happening of a sudden incident which totally changes the path of a life, such as a new friendship, love, business, job, accident etc.

b) Continuous and gradually enlightenment through reading and analyses.

For a) above to happen we have to wait. There is an uncertainty. For b) above, we have to work hard, face some testing situations. The second method is called "Nitya Anitya Vicaaram (Enquiry of real-unreal, permanent-ephemeral). We should be able to clearly distinguish between the two. We should convince ourselves that what appears "real" to us is not truly "real". Shankara called this "Mithya (illusion)" and Jagan mithya (World is delusion).

But I have a different analytical view. What appears to be "real" is really "real". We are the illusion. We are ephemeral. Transitory. We come and go. Our Bank account is real. It continues even after we did, till somebody else draws from it. "Jagat" in a dictionary means "the world". Ja = what is born. Gat = what dies, goes. The world is not born. It does not die or go anywhere. Hence the world is not the Jagat. We are the Jagat.

I am not writing this in a preaching mode or mood. Many verses of Vemana emphasize this ephemerality of the world. Hence this story and the discussion.

3. We see even stronger things on the Internet and in the films. Yet we do not get any renunciation. Why? The answer is very simple. A person who can eat hay stacks will not be satisfied with a blade of straw.

Sunday, July 02, 2006

001 ALL THE HUNDRED VERSES OF VEMANA SATAKAM IN ROMAN SCRIPT


Back to Contents
PRONUNCIATION TABLE

aa long A as in ant, bat, cat.
c as in chalk, chat (without aspirate). The sound of k has been
avoided.
d` Retroflex 'd' as in dog, donkey, door.
ee long e, as in bake, care, dare, fare.
ii long i, as in beat, cheat, deal, eel, feel, heal.
l` heavy l.
n` heavy n.
oo Long o, as in goat, coat, note.
s` as in sack, salary.
t` retroflex t, as in tap, ten, tin, ton, tune.
uu long u as in school, pool, tool.
Every effort has been made to maintain the phonetic spelling.

Back to Contents"
INTRODUCTORY QUESTIONS AND ANSWERS


Who is Vemana?


Vemana is one of the Greatest of the Telugu Poets.
== Lived in 17th Century. (Born 1662 according to CP Brown).
=== Cuddapah District, A.P., India.
==== Wrote about 4000 verses of social value.
==== Simple, straight forward language.
Telugu is a language spoken by 100 million people.
in Andhra Pradesh, India.

Back to Contents
CHARITY, GENEROSITYSome duds tire out supplicants by deferring charity and ultimately give a pittance.
Such persons, they may be reborn as worms surviving on mud.


Alaya ceesi malaci Ad`igamd`lu maligamd`lu
Tiripem id`ed`u kat`iki Deebel ellan
Elami mannu tined`un Erral auduru sumii
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!
Charity: Offering to a rich person is a waste. If we give food to a person who is not hungry, he throws it away. What use is there?

Annam ad`ugani atanik Annambu pet`t`ina
Paara veeyu daana phalitam eemi?
Dhaniku nakun osamgu Daanambun at`u vale
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Supplicants hope for help from wealthy persons. If help is given, it often becomes a waste. Wasted money reaches prodigal nonperformers.


Artha vamtula sommun Aasimtur arthulu
Arthik iiya sommu Vyartham aunu
Vyartham aina sommu Vyarthulan ceeru raa

Vis`vada abhi raama Vinura Veema!Charity: Offered to a poor person is accepted happily. If we give food to a hungry person, he eats it with pleasure as if given to Lord S`iva.

Aakal anna vaanik Annambu pet`t`ina
Harunak arpitamu gan Aaaragimcu
Dhara vihiinunakunu Daanamu at`u vale
Vis`vada abhi raama vinura Veema!

Charity:
Rich, but not knowing charity,
Rich, but not knowing to use,
Get spoiled and will not see wealth anywhere!


Kaligi dharmam iiyan Kaanani vaaru nu
Kaligi tinaka caala Kraagu vaaru
Kalimin ecat`a cuud`an Kaanaka ced`uduru
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Those who have, if they fail to give, in future they will not get even alms. The poet asks the deprived lot to see the proof in themselves.


Kaligi pet`t`a leeni Karma jiivulak ella
Tiripemunu dorakadu Diinulaara
Teliya cuucukonud`u Drisht`aamtam idi miiku
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Those fools who believe that whatever they earn is their own on this earth, must realise that they will get at the end, whatever they give as charity to others. (Wealth is ephemeral and lasts only upto the point of death.)


Taamu gad`ana seeyu Dhanamu tamadi ani
Nammi umd`u verri Narulu bhuvi ni
Taamu okarik iccu Dhanam imtiyee kaaka
Kad`amadi tana keela Kalugu Veema!


See: People accumulate money without using for themselves and giving charity to others. Their idea is to bestow it to their sons. Often at the time of death, they forget to tell their children where the money was hidden. Such money will reach outsiders.


Taanu tinaka at`ula Dharmamu seeyaka
Kod`ukulak ani dhanam Kuud`a pet`t`I
Teliya ceppa leeka Tiiri pooyina venka
Sommu parula namdu Cuud`u Veema!


Charity, adherence to ethics, compassion, truth, humility and obedience, courage, valour, generosity are all the characteristics of a king, which join in him as the king.Daana dharmamulunu Daya yu satyamu niiti
Vinaya dhairya s`aurya Vitaran`amulu
Raaju paalit`iki ivi Raaja yogamulu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema.

Charity failed:
Without thinking of capacity and direction, a person made a promise of charity. After creating hopes, he made people to approach again and again. He used to fix dates and times. Ultimately, in a few minutes, he lost his life.
(Moral: A stingy person can never give charity.)


Valla vaipu leeka Vaagdattam at`u ceesi
Adigo idigo anucun Aasa pet`t`I
Gad`uvu pet`t`I reepu Gad`iya kaanimmani
Gad`iya loona pad`iye Kadara Veema!

.. COMPOSURE . A person can gauge the true philosophy and spirit of life if he can understand that cunning and knavity are the roots of all insults. A person who thus enlightens himself with this knowledge becomes a person of COMPOSURE. Kalusham ella teliya Tala vampu laku muulam Araya tatvam ellan Aatman put`t`u Telisin amduku mari Dhiirud`u kaa vale Vis`vada abhi raama Vinura Veema! CONVERSATION A drunken person must control himself, particularly in conversations. A person who does not know the context and timing is not a connoisseur. Kaipu miiru veel`a kad`aku ceeraga raadu anuvu tappi maat`al aad`a raadu samayam eruganatad`u sarasumd`u kaad`ayaa? Vis`wadaabhi raama vinura Veema. Choice and Discretion are important. How a male buffalo is inferior to a bullock? A person should study in depth before arriving at conclusions. How do people call an unskilled person a soldier or a hero? Eddu kanna dunna eelaagu takkuva? Vivaram erigi cood`u vrutti amdu neerpu leeni vaani nera yoodhud` amdur aa? Vis`wadaabhi raama vinura Veema. FISHY BEHAVIOUR AND FISHY SMELL Big fish devour small fish. The big fish have more obnoxious smell. Same way, people who harm others and enrich themselves, their lives become obnoxious. At the end, the fisherman kills all the fish big or small. okari noorukot`t`i okaru bhakshimcina vaani nooru mitti varusa kot`t`u ceepa pimd`u pedda ceepalu campunu ceepa lanni janud`u campu veema.

Back to Contents
INTELLIGENT, INTELLECTUAL, LEARNEDIf a person understands the essence of life, his mind gets never disturbed.
When a person understands God, his intellect brightens.
When the sunlight arises, darkness cannot subsist!

jiiva bhaavam eruga ced`ad ennat`i ki madi
daivamu nu eruga Tanaru buddhi
teejam udaya m amda Timirambu niluvadu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!

Fragility of hearts and minds
If a piece of iron is broken, the pieces can be fused by welding in a furnace. Broken hearts cannot be refixed.


inumu virige neeni inu maaru mummaaru
kaaci atuka neercu kammariid`u
manasu virige neeni mari amt`a neercunaa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.
inumu = iron; virige neeni = if broken; inu maaru = twice; mummaaru = trice; kaaci = by heating up; atuka neercu = will learn to weld; kammariid`u = blacksmith; manasu = mind, heart; amt`a = to fix; neercunaa = Will he learn? (Can he do?)What is deliverance? The mind should be stable.
like a lamp undisturbed by wind;
== sea when tranquil without great waves.
It is unaroused and unperturbed.

Gaali leeni diipa Kal`ika camdambunan
Alalu sul`l`u leeni Jaladhi riiti
Nischala aatma unna Nirvikaarambuna
Mukti amd`ru daani Mogini Veema!

A person can attain deliverance if he can stay unmoved and unperturbed by the travails of this life. Similes used: 1. Beyond the atmosphere, the sky has vacuum where even air does not exist. 2. Deep seas will be calm.

Kad`agi gaali leeni Gaganambu bhamgini
Palu taragalu leeni Jaladhi maad`ki
Nirvikaaramunanu Nis`chalatvamuna taan
Umd`eneeni mukti yonaru Veema!
When a person becomes aware and intelligent, his mind and senses do not vascillate. His intellect links itself to compassion and God. When darkness sees the Sun, does it remain there?


Janud`u telivin omda Camcalimpadu madi
Dayayu Daivam ogini Tagulu Buddhi
Tivuru Bhaanu cuuci Timirambu Nilucunaa
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Emancipated ascetic: Forgets day and night. Forgets emotions, ideas and understnding. Forgets the concept of “I” and “you”.


Pagalu reeyi maraci Bhaavamb maraci yu
Taanu neenu aniyed`u Talapu maraci
Umd`u vaanin emcan Uttama yoogi raa
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!Who becomes really emancipated? When abused by others, he does not bother or retort. He does not look around. He remains unconcerned as though he is not the person who was abused.


tit`t`i kot`t`i reeni tirigi maat`aad`aka
at`t`u it`t`u cuusi adiri pad`adu
tannu kaadani et`u tattara pad`aka unna
at`t`i vaad`u brahmam avunu Veema!

Nature of deliverance, emancipation and liberation:
Iron becomes gold when comes into contact with touch stone. Camphor naturally inflammable. Deliverance for man is like a flower getting sweet scent.

Parusam inumu sooki Bamgaarm ainat`lu
Kappurambu jyooti Kalasin at`lu
Pushpam amdu taavi Posagin at`lagu mukti
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Back to Contents
GOD and TEMPLESGod: Blasphemy will have serious consequences.
Won't those who, holding firing in palms, curse the Supreme God get condemned? Won't they know the AGITATION and the TROUBLE suffered by Daksha while performing his sacrifice?


agni ceeta pat`t`i aa paramees`uni
nimda ceesi narulu niiru kaare?
dakshu kratavu looni tallad`am erugaraa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.


God is one:
Nobody knows where he lives. He hides his attributes and qualities. In a number of water pots, we see a number of Suns. But he is one only.Kuut`a vaasi agucu Gun`amula pacarimci
Niit`a Niid`a valenu Nilici yumd`u
Udaka ghat`amulmdun Ogi toocute kaani
Suryud` okad`u kaade cuud`a Veema!

God's supremacy
Even a leaf does not move without the command of God.
Whether it is the soninlaw or somebody else, the truth must be told. Hence told.allud`ad`aina neemi
anyud`aina neemi
ceppa valayu riiti
ceppi naanu
haruni aagna leeka
aaku allallaad`unaa
Vis`vada abhi raama
vinura Vema!

God is a friend: If we say He does not exist, he does not exist. If we say that He is not, then He is not. If we say that he is friend, immediately he becomes a friend.

leed`u leed` aninanu Leed`u leenee leed`u
Kaad`u kaad` aninanu Kaane Kaad`u
Tood`u tood`aninanu Tood`anee tood` aunu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!

God may think differently! Covetousness, lust, ostentation are faults. If we consider carefully, all our things may go wrong. Man proposes, God disposes.

Loobha moohamu lunu Praabhavamulu tappu
Talacina panul ella Tappi canunu
Taam okat`I talampa Daivam okkat`I talcu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


God has all the forms. He is infinite. He is present in all. He is omniscient. In everything, he is emotion free. Such unmaligned state is the supreme state of “Brahmam”.


Sakala akaarud` anamtud`u
Sakala atmulamdu sarva Saakshi yu taanee
Sakalamu na Nirvikaarumd`
Akalamka sthini brahmam agunu ra Veema!


Temples obstruct deliverance and self realisation.
The temples have every ornamentation: domes and towers, bathing pond, temple cars for parading the idols, gardens. When we try to touch the God, they hinder.


Goopuramulu, chut`t`u kooneerlu teerulu
yaakuvamulu, gud`ulu alara gaanu
deevara namt`a poota diga bat`t`u kone naaya
Vis`vadaabhi raama vinura Veema


BACK TO CONTENTS
FOOLS, HYPOCRITES AND KNAVESSinners hypocritically appear to be pious. But, even if others do not know, the God knows the truth.Amtaramgam amdu naparaadhamulu ceesi
mamci vaani valene manujud` umd`u
itaru lerugakunna niis`varud`erugad`aa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.A wicked person may apply sacred ash to appear pious. He may live in caves. He may stay at a temple. Yet, he cannot shed evil character and designs.komd`a guhalan unna koovela amdunna
memd`ugaanu boodi metti yunna
dusht`abuddhu lakunu durbuddhi maanunaa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.

komda = hill; guaha = cave; guha lan = in caves; unna = even if resides; koovela = temple; amdu = in; memd'u gaanu = heavily, excessively; boodi = sacred ash; metti = apply; dusht`a buddhu = knave persons; maanunaa? = Does he cease?


The poet compares a knave with a virtuous person. The knave paints an untruth as truth. He boasts and indulges in empty talk. He is devoid of devotion. He indulges in deceitful talk. How can he be equal to a virtuous person?


kalla nijamu ceesi kapat`a bhaavamu cemdi
pralladambul aad`u bhakti leeka
maayal aad`u khalud`u mahitaatmu saat`i yaa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.

kalla = lie; nijamu = truth; ceesi = having done; kapat`a bhaavamu = false appearance, ideas, impressions; pralladamu = boasts; bhakti = devotion; leeka = without; maaya = deceit, jugglery; aad`u = plays; khalud`u = fool, knave, rascal; mahitaatmu = to a virtuous person; saat`i = equal, peer.

Hypocrites: not entitled to deliverance;
Those who engaged themselves in external praying and worship, having failed to shed their cunning, dishonesty and hypocrisy ended in darkness and ignorance.


Satamu baahya puuja Caala ceesina pidapa
Kapat`amu vid`a leeka Kasht`a narulu
Mukti nomda leeka Munigiri tamamuna
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!

friendship with KNAVE
Those who befriend rascals ignoring the warnings of inner conscience, will be witnesses for their own condemnation.


Amtaraatma kanaka alpa buddhhula tood`a
melaged`u janulella meedini pai
yamuni narakamu naku arugamga saakshyamu
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.


KNAVE A SNAKE
Even if we feed a snake with sugar and milk, the snake will not hesitate to chase and bite. We must observe venomous persons carefully.


kamd`a cakkerayunu kaliya baal poosina
tarimi paamu tannu taaku kaade
kapat`am unna vaani kanpet`t`a vale sumii
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.


Knaves and gentlemen: recognition
In this age of evil, greatness is attributed to rascality. Virtuousness becomes abominable. People live without humility and sincerity.


Kaliyugambu namdu ghanataku naicyamu
ghanata naicyamu naku kaluguc umd`u
s`radhdha bhaktul ud`igi janulumdru kaavuna
Vis`wadaabhi raama vinura Veema


AN IGNORAMUS DOES NOT UNDERSTAND EASILY.
He does not understand even if his father explains him.


ed`d`e vaaniki gurut oorci ceppina kaani
teliya bad`une aatma telivi leeka
ced`d`a kod`uku tamd`ri ceppina vinad`ayaa
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.

Knave's friendship:
Does n't a swan befriending a crow runs into difficulties?


kaanivaanitood`a kalasi melamgina
haani vaccu nemta vaanik aina
kaaki kuud`i hamsa kasht`ambu pomdadaa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.


KNAVE – HONOUR AND CURRENCY
If king allows, the words of a rascal rule the kingdom. Won't fake coins circulate as genuine coins, if bankers and treasurers permit them?Adhikud `aina raa j(u) oka alpuni ceepat`t`a
vaani maat`a cellu vasudha loona
gan`aku loppi unna gavvalu cellavaa?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.

Knaves need control: Horses run well only if the cavalier is capable and powerful. Sameway a rascal needs to be controlled and suppressed.


gurramunaku tagina gurutaina routunna
gurramulu nad`acu gurutugaanu
gurtu durjanulaku gun`amul it`lumd`u raa
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.


KNAVE INCORRIGIBILITY
Does not a pot of country liquor ooze obnoxious smell, even if it is adorned jewels?
A wicked person occupying position of power does not forget his rascalities.


kallu kumd`ak enni ghana bhooshan`amu lid`d`a
amdulooni kampu cimdul id`ade?
tulava padavi konna toli gun`ameemagu?
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.
KNAVE as a KING
The lion tailed monkeys may bring a monkey, make it wear new clothes and treat it as a king. It is like a cursed, deprived and unlucky man approaching a rogue for work.


Kooti pat`t`i tecci krotta put`t`amu kat`t`i
komd`a mruccul ella kolicin at`lu
niiti hiinun odda nirbhaagyul umduru
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.

kondamuccu (n) = The liontailed monkey. Macacus silenus. Have a black mouth.
krotta = new; put`t`amu clothes; kat`t`i = having made to wear; ella = all; kolicina atlu = like worshipping (here treating like a king).UNRELIABILITY OF SERVING KINGS
In exchange for 10,000 coins we do not make friendship with a cobra. Likewise, we should not believe the kings.


emta seeva ceesi yee paat`u pad`inanu
raaca mooka nammaraadur anna
paamu tood`i pomdu padi veelak ainanu
Vis`wadaabhi raama vinura Veema.


Back to Contents
DEATH, LIFE EPHEMERALITY


Death:
One’s own spirit grieves, when soninlaw dies.
Rues when a son dies.
When a virtuous person dies the whole earth feels as if the Era itself has come to an end.


Allu vaani mriti kin Aatma cimtimcunu
Tanayu mriti kin Taane tallad`illu
Pun`ya purushu mriti kin bhuumiloo janulaku
Yugamu krumgin attul Umd`u Veema!
Life is ephemeral:
He who believes that life is everlasting and permanent and maraudes flamboyantly is a damn fool. Every creature is a sheep in the abettoire of the God of Death.bratuku nitya manucu vadurudu vaga miira
virra viigu vaad`u verri vaad`u
praan`u lella yamuni baari gorrelu
Visvadaabhiraama vinura Veema!Death is invincible.
Any number of rebirths, any number of bodies cannot stop impending death.
All the knowledge and education which does not help us to conquer death is futile and useless.
We cannot get deliverance through fraudulent means.enni tanuvu laina mritiki ad`d`amu kaavu
mritini geluva leeni eruka leela
dona riiti kaaka dorukunaa mookshambu?
Vis`vada abhi raama vinura Veema!


Death:
A fool thinks that he has a lot of time. He does not try to learn understand himself. He may collapse in the early hours of the day.


Kaalamu tanak ika caalaa
Kaalamu kalad amcu cunna Kaalamu namdun
Kuul`ad`u tanu taa teliyaka
Kuulunu toli jaamun amdu Gobbuna Veema!If a pot is broken, we can buy a new pot. Body is not like that. A dead person cannot be revived.

Kumd`a pagilen eeni Krottadi kona vaccu
Bhuu talambun amdu Pomdu gaanu
Kuula pad`ina narud`u Kudurut`a arud ayaa
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Death: A man never questions, who he is, in his mind. He cannot see his own corpse. How can he see his own spiritual self?

Neen evvamd` ani valapad`u
Maanasamuna pud`ami looni Manujumd` ata raa
Kaanad`u tana s`avamunu taa
Maanuga kanugonut`a et`lu Mahiloo Veema!

Back to Contents
MONEY


Persons of longevity, will be groping in greed, unable to revert from delusion.
They will be like flies crowding in a vessel with dirty stuff.

Aas`a ceeta manujul Aayuvu kala vaall`u
Tirugu cumdru bhramanu Trippa Leeka
Muriki bhaamd`am amdu Musarun iigala bhamgi
Vis`vada abhiraama Vinura Veema!


Greed for money not due: That person and his son who covet for legacies of others will be under an illusion. They will never get. Can an unfortunate person get fortunes?


Raani dhanamu naku nu Taanu nu kod`uku nu
Vaamcha pad`ut`e kaani Vat`t`I bhramalu
Bhaagya hiinu naku nu Phalamu labhimcu naa?
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


An unfortunate person who comes into possession of a touchstone (stone which when touched converts cheap metal to gold), cannot hold it on. He loses.
Do the hailstones which we get with the rain will ever last long?


Bhaagya hiinu laku nu Parusaveedi dorukan
Adiyu nilvad apud`u Vadalu kaaka
Vaana tood`a vaccu Vad`a gamd`lu nilucunaa?
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Money is the base for this world. Money is the root for all ethical codes. Character is the foundation for riches. Mind is the root for deliverance and divinity.

dhanamee muulamu jagati ki
dhanamee muulamu sakala dharmambu lakun
gonamee muulamu sirulaku
manamee muulambu mukti mahimaku Veemaa!


Moneyed husband, moneyless husband: Wives receive earning husbands with great respect. They laugh at an earningless husbands, as if he were a living corpse.
(Note: Almost same verse can be found in Sumati Satakam.)


Gad`ana kala purushu kanugoni
Ad`ugulakunu mad`ugul id`udur Ativalu dharaloo
Gad`ana vid`u purushu kanugoni
Nad`a piinuga vaccen amd`ru Naatulu Veema!


Money is like a raging fire. It seduces itself. It seduces the surroundings. It is a sin not to have money.


Dhanamu Leemi aned`u Daav analambu adi
Tannu ceracu, dari Daapu ceracu
Dhanamu leemi cuuda Talaca gaa paapambu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Son: a befitting son.
A pennyless father can get a worthy son. Such son gets ample money, helps others using it in the right path and then leaves this world.


Dhana vihiinud`aina Tamd`ri garbhambu na
Bhaagya purushud` okad`u Paraga put`t`I
Bahul`a dhanamu kuurchi Bhadra maargambuna
Parulak upakarimci Paragu Veema!

.. EDUCATION True education: In this earthy, people learn all arts, sciences and skills. They lament that they are unable to learn the art of reviving from death. They do not know the ultimate injury of such an art. Sakala vidyal arasi Cacci bratuku vidya Okat`i neeramu anucun Urvi janulu Kat`a kat`a pad`uduru Kad`a haani teliyaru Vis`vada abhi raama Vinura Veema! Education minimises difficulties. Persons with skills like goldsmithy, will not fall in difficulties to fend oneself. In the same way, a person who understands the true spirit of this world, will have nothing to worry! Heema kaara vidyan erigina vaar ella vetala pad`ani yat`lu vidya ceeta tatvam erugu venuka tanaku cimta eelaraa Vis`vada abhi raama Vinura Veema! PRACTICE . Practice helps accomplishment of tasks. When repeatedly sung, a tune becomes perfect. When repeatedly eaten, neam fruits become sweet (psychologically). Anagan anaga raagam Atis`ayillucun umd`u Tinaga tinaga veemu Tiiyan umd`u Saadhanamunan panulu Samakuuru dhara loona Vis`vada abhi raama Vinura Veema! …. …. …. …. PRIDE …. …. …. …. Pride of a rich person: An unethical person develops pride with money. He accumulates wealth. Without reaping any benefits, at the end he dies. Dharma kamt`a kumd`u Dhanamu cee garvimci Sakala sampada lanu Caala porasi Kad`a ku taanu meelu Kaanaka ced` i poovu Vis`vada abhi raama Vinura Veema!

Back to Contents


SEXUAL INTERCOURSE
People are born out of coition. They languish in the copulation. They never object to it. Whereever people are born, they should suffer there only.


maithunamuna put`t`i maanavu lamdaru
yamdu kumdru kaani ad`d`u leedu
emdu put`t`i vaari kamdukee kumdurayaa
Vis`vadaabhi raama vinura Veema.


Sex with wife of one’s own teacher:
A person who plans harm to ethical duties, enters a bad path. He loses his way. A disciple who craves for coition with his preceptor’s wife gets totally condemned.

Dharmamu naku kiid`u Talacina vaad`u taa
Dusht`a maargud avunu Troova ced`unu
Guruvu patni kavaya Koored`u vaad`u taa
Modale ced`unu muppu Monasi Veema!

The landlord does not pay wage until he estimates and satisfies himself about the work turned out as agreed. A paramour does not give even a single Rupee until his lust is fully satisfied. Now the poet calls a teacher who does not help in getting deliverance, as a "son of monkeys". talapu talaci kuuli taga seeyaka ivvad`u olapu tiiraka ivvad okka ruuka muktin iini guruvu muccula kod`uku raa Vis`vadhaabhi raama vinura Veema! Ignoramuses exist plenty. Difficult to trace a wise person. Nature deludes the ignorant from understanding the afterdeath scenario. agnulaina jiivul adhikam umduru kaani praagnun okani cuud`a raadu talapa prakruti maaya ceeta paramu teliyaga leeru Vis`vadaabhi raama vinura Veema! Worldlybound persons classify knowledgeable persons as mad. Bound, they cannot shed their nature. Even if a mad person searches for nature, he cannot trace it. Gnaana vamtu cuuci sarikarma baddhulu verri amdru; prakruti vid`uva leeru; verrik avani praruti vedakina kalugu raa Vis`avada abhi raama vinura Veema! Some do not know the distinctions and philosophies of somebody being greater and somebody being ordinary. Infatuated, they kneel and pray. Who is a person to receive prayers? Who is the praying person? takkuv ekkuval anu tatvamulu teliyaka mrokku ceesu komdru moohamu nanu mrokku koned`u vaad`u mrokked`i vaad` evaru raa Vis`vada abhi raama Vinura Veema! A pot with a frail bottom is obnoxious. An ascetic without a strong body is abominable. Such recluse is like a head shaven widow. (During the days of Veemana, Brahmin widows used to get their heads tonsured, so that they do not look attractive to men). ad`ugu gat`t`i leeni aa kumd`a adi roota od`alu gat`t`i leeni yoogi roota terava mumd`a moope terag aayen ayyayyoo Vis`vadaabhi raama Vinura Veema! What does a dog know about the God S`iva! What does a fox know about fasting? What does a stupid know about the path of deliverance? kukka eemi erugu guru limga deevuni nakka eemi erugu okka poddu muurkhud` eem erugu mookshampu troova nu Vis`vada abhi raama Vinura Veema! Ascetics fall a prey to the loving postures of women. They become a subject of infamy. A cat feels comfortable when it gets a bird. satula valapu cuuci yatulu mohimturu looka nimdak ella loonu kaanu pit`t`a dorikin apud`u pilli ki kus`alam au Vis`avada abhi raama Vinura Veema! If he is not His, he can never be He. The one who is present in him is He. The one who saw Him is the really accomplished ascetic. vaani kaani vaad`u vaad`u kaanee kaad`u vaani looni vaad`u vaad`u summu vaani kanna vaad`u vaad`y taa yoogi raa Vis`vada abhi raama vinura Veema Without a Creator this Universe cannot exist. He created this vivid composition. A Universe without a Creator is rare. Vis`va karma leeka vis`vambu leedu raa vis`va karma ceese vividha racana vis`va karma leeni vis`vambu arudu raa Vis`vada abhi raama vinura Veema! Vis`va karma = Creator; vis`va = world; karma = act; leeka = without; vis`vambu, or vis`vamu = Universe; leedu = does not exist; raa = a suffix while calling close friends in informal contexts; ceese = did; vividha = varied; different types of; racana = composition; arudu = rare. The spirit of God is omnipresent in this Universe. Without knowing this, people search for it everywhere. The spirit within one's own self is true in whom? Vis`vam amdu aatma velayut`an erugaka veere umd`un anucu vedukan eela tanadu loona aatma evari amdu nijamu Vis`vada abhi raama vinura Veema! The poet considers the fate of a cunning person who cooks meat for himself secretly and eats. When he is relieved of his flesh, how does he speak? (He does not speak!) maamsamunu tanaku nu maat`u gaa ceesuka maamsamu tinun at`t`i maaya jiivi, mamsamu vid`up aina maat`al eet`i ki aad`u raa Vis`vada abhi raama vinura Veema! . TRUTH .. Truth and Awareness coexist. When truth manifests in a person, awareness and knowledge also manifest in him. Where awareness and knowledge manifest, Truth joins. If both awareness and truth balance one another in a person, he becomes a Brahmin. (Implied: A person by birth is not a Brahmin. He must have awareness and truth flourishing in him.) Satyam amari yumd`a gnaanam Amari yumd`u Gnaanam amari yumd`a, Satyam umd`u Gnaana satyamulu nu samam aina dvijud` agu Vis`vada abhi raama Vinura Veema!Back to Contents
Chapter 10
MISCELLANEOUSWhen cooking goes astray, the recipe becomes poisonous. When looked at, it becomes obnoxious. Food eaten in such obnoxicity may endanger life.


Vamt`a tappun appud`u Vamt`akamu vishambu
Kamt`a cuud`a gaane Kamt`a gimcu
Kamt`akamuna tinna kad`I Gamd`am ai vaccu
Vis`vada abhiraama Vinura Veema!


When we come up with cooking, the recipe is like nectar. Looks good to see. Voraciously and fast eaten food, becomes a burden in the stomach.


Vamd`i vaccun apud`u Vamt`akam amrutambu
Kamt`ik impu gaanu Kaanu pimcun
Od`ala tinina timd`I Vad`i mimca gad`I teeru
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Ethics and foresight needed:
People do not shed haste and flamboyance,
Do not use foresight,
Do now know reviving techniques when fall,
They have become formidable by force
Instead of by Ethics and righteousness.
These earthly people are foolish.


Duura drusht`i kanaru Dud`ukud`u vadalaka
Baara pat`t` erugaru pad`ina tanuka
Damd`a saadhyul airi Dharma saadhyulu kaaka
Bhoomi janulu verri Buddhi Veema!


Tough person need not be knave:
Neam tree, though bitter, is useful as a medicinal tree. A tough guy need not be a rascal.


Musht`i veepa cet`t`u Modalu gaa prajalaku
Paraga muulikala ku Paniki vaccu
Nirdaya atmakumd`u niicud` emdulaku aunu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Kingdom:
If the king is a money, the minister and the clown will be hogs.
Captains will be like birds.
The army will be like birds.
Elephants will be horses.
Rats will be cats.


Prabhuvu kooti aina Praggada pamdi au
Sainikud`u pakki. Seena pasulu.
Eenugul as`vamul elukalu pillulu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Anger reduces our greatness.
Anger can cause much grief.
If anger is under control, Desires will be fulfilled.Koopamu nanu ghanata Komcem ai poovunu
Koopamu nanu migula Good`u cemdu
Koopam ad`agen eeni Koorikal iid`eeru
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Connoisseur and prudent person:
An intelligent courtier must play as per the king’s expectations and words.
He should not feel flattered and and dance in delight.

If he displays excess zeal, he will be equal to a planet.
He gets nothing from that behaviour.


Raaju maat`a valenu Rasikud` aad`aga valen
Emta panikin ubiki egura raadu
Kadisi egireneeni graha samaanamu kaade
Dod`d`a komcem eela Doraku Veema!Village officials:
If village head is strong, the village accountant will be strong. And vice versa. The happiness of the village head is the happiness of village Accountant.


Kaapu balmiy unna Karan`aanik adi balmi
Karan`amu balim ella kaapu balimi
Kaapu samtasambu Karan`amu Samtoosham
Arasi cuud`a lokam amdu Veema!


King: If a king fails to protect his subjects to the best of his ability, what is the use of his rule? His body?


Cee konucu nu tanaku Ceeri Saagin amtaloo
Ced`ina prajala raksha Seeyak unna
Tanadu Saagut`eemi Tana tanuv adi eemi
Vis1vada abhi raama Vinura Veema!


A person who gives push and life lin life is a peerless donor.
A person who steals is a traitor.
A person who shows livelihood and support is a grand benefactor
A person who spoils a livelihood is a beast.


Toopun iccu vaad`u tula leeni nera daata
Doocu konna vaad`u Droohi ayye
Praapu cuucu vaad`u Parama pun`yumd`aiya
Praapul ceracu vaad`u Pas`uvu Veema.


Mother and Wife:
Youthful abandon their old dances and learn new dances. It is like driving out one’s own mother and looking after other women.


Praata ceesina nartanal Padat`a kalipi
Krotta nartana ceeturutu Kood`e Kaamd`ru
Kanna tallini vid`a naad`i Kasht`a pet`t`i
Anya kaamtala pooshimcun At`lu Veema!


Guilt and sins ditch man:
A person who misbehaves incestuously, forgetting customs, relationships, courtesies, is destined for harm. Even if it may now show its immediate impact, the sinner will drown himself in old age.


Vaavi vartanalunu Varusalu maryaada
Tappi nad`acen eeni Tagulu Kiid`u
Vadalad apud`u taakun Adi tappinan tudi
Musali muppun aina munugu Veema!


Perils:
Excess jocose with a knave, wife of another person, sinner – are the root causes of death.


Imgalambu tood`an Ilan alpu tood`anu
Paruni aali tood`a Patitu tood`a
Sarasam aad`ut ella Caavu ku muulambu
Vis`vada abhi raama Vinura veema!


Benefits from others’ actions:

Meditated, knowledgeable, emancipated persons plant a tree of benevolence and deliverance. Can’t one take the fruits of the trees?Manasu nilpin at`t`i Marmagnul agu vaaru
Garima mooksha padamu Kanna vaaru
Cet`t`u pet`t`a phalamu ceekonad`aa taanu?
Vis`vada abhi raama vinura Veema!
Self effort:
The true experience and philosophy is : understanding oneself.
On this earth, nobody else can teach.
If a person remains without realising oneself, then nobody else can do it.


Tanu taan teliyut`a tatvamu
Tanak anyulu boodha seeya Dharaloo kalaree!
Tanu taan teliyakay umd`ina
Tanak evarum telupa leeru Tathyamu Veema!


Dearth of good persons:
On this earth, in spite of the best search, there are no good persons. There is dearth of gold, but no shortage of cheap metals.


Mamci vaaru leeru Mahi miida vedakina
Kasht`ul emdar aina Kalaru bhuvini
Pasid`i leede kaani Sadad emta leedayaa!
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!Money of others: is not easy to get. The covetous person must learn to use sweet words; win over the hearts of others by apt talk.


Maat`al aad`a neerci Manasu karuga ceesi
Paraga priyamu put`t`a Paluka kunnan
Okari ceeta sommul uuraka vaccunaa
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Creatures, how born:
Some in eggs. Some worms are born in froth. Some in sweat.


Amd`amu lanu put`t`un Alaru praan`ulu konni
Budbudamulan put`t`u Purugul ella
Sveedamunanu put`t`u Jiivulu konni raa!
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Food excesses:
Excess food kills people. They suffer when the body abstains from food. That food which does not kill or cause pain, will it not be adequate?


Annam adhikam ainan Adi tanu campunu
Annam amt`ak unnan Aatma noccu
Campan ompa buvva Caaladaa veyyeela
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Deliverance: prerequisites:
Unless a person sheds desires and greed, he cannot free himself from bondage.
Unless he becomes free, he cannot be a sage.
Unless he becomes a sage, the temptations do not cease.


Aas`al ud`uga kaani Paas`a muktud`u kaad`u
Muktud` aina kaani Muni yu kaad`u
Muniyun aina kaani Mohambul ud`ugavu
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Temptations:
A king who wants to kill a person, gives him power. An enemy who wants to cause danger, makes friendship first. A snake intending to byte, it will hide itself.


Campa talacu raaju Cana paggalamb iccu
Cerupan unna pagara Celimi seeyu
Karavan unna paamu neri Kaacu koni yumd`u
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


Traitor should always be punished:
If there is some foulness in a sugar cane, we cannot eat it until we remove it. How can there be a traitor in the palace?


Ceraku loonan aina Ced`d`a gun`amb unna
Tiisi veeyak unnan Tinaga posagad
Amtipuram droohi Aatad et`l umd`u raa
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!


NAILS AND AXLES OF THIS BODY
This body has five joints: two shoulders, two thighs and one neck, total five. We must visit places while these five axles work. Even if one nail drops, the chariot of this body comes to a halt.


ciilalu idu umd`aganee
caalaga tanuvu aned`u rathamu jagamula tirugun
kiilokat`i viid`enamt`ee
kraaladu aa rathamu ced`unu kadaraa Veema!


Body: NO USE OF FASTING
When we fast, the body uses its inner fluids and fats to survive. The poet considers these as body impurities. Hence a fasting person feeds on his own impurities. Thus, a person who abstains from food and consumes impurities, how does he get deliverance?Kuud`u pet`t`akunna praan`amulu
bhakshan`amu seeyu kukshi malamu
kuud`u viid`i malamu koniyunna muktud`ee?
Vis`avadaabhiraama vinura Veema!

Every day humans wash their bodies with water and explore all parts. They give it good food. They adorn it with good clothes. On this earth, for the sake of this body, humans what travails do the people undertake?


Niil`l`a poosi kad`igi Nityambu s`oodhimci
kuud`u pet`t`I miida Kooka katti
Eemi paat`lu pad`udur ii deehamu naku ila
Vis`vada abhi raama Vinura Veema


Disobeying mother, father, elder brother – all these three sins are to be understood. One must behave knowing these.

Tallik eduru konut`a Tamd`rik eduru konut`a
Annak eduru konut`a Anaga muud`u
Paatakamulan erigi Vartimpagaa vale
Vis`vada abhi raama Vinura Veema!